Co uděláme v nouzi?

  1. Co dělat při nálezu zvířete?

   1. Rychlá zásada:

- volejte Městskou policii 156 (pokud jste tuláka chytili, vezmou si ho od Vás a převezou do útulku), pokud se Vám nepodařilo zvíře chytit, i tak zavolejte Městskou policii, řekněte jim kde jste a oni přijedou a za pomocí odchytovým nástrojů zvíře chytí.

Toto je nejrychlejší způsob..

   1. Další informace, které se Vám můžou hodit, pokud se dostanete do situace, kdy je třeba zatoulanému zvířeti pomoci:

Kontaktujte obecní, městský úřad či útulek s odchytovou službou, případně policii, nejlépe městskou. Informujte se, zda někdo zvíře nehledá, nález nahlaste útulku, právě tam ho majitel pravděpodobně bude hledat nejdříve, případně u veterináře nechte nalezeného psa (kočku) zkontrolovat, zda nemá čip. Číslo čipu nahlaste Národnímu registru zde narodniregistr.cz

Pokud je zvíře tetované, zkuste plemennou knihu, kde podle čísla zjistí chovatele a dají vám kontakt, chovatel by měl mít kontakt na majitele svého odchovance. U psů je to Český kynologický svaz a Českomoravská kynologická jednota - Plemenné knihy pro zjištění tetovaných čistokrevných psů.

Do útulku můžete zvíře odvést také vy, ale předem se s ním telefonicky dohodněte, některé útulky berou jen zvířata po dohodě se starosty či policií přímo od policie. Obec dle zákona je povinna se postarat o nalezené zvíře tak, aby nedocházelo k týrání. Nenechte se tedy odbýt případnou neochotou zastupitele obce, jste v právu.


Co říká naše legislativa:

Podle našeho práva je každé zvíře věcí, protože se s ním obchoduje apod., ale současně od roku 1992 podle zákona na ochranu zvířat proti týrání "je zvíře stejně jako člověk živým tvorem schopným na různém stupni pociťovat bolest a utrpení a zaslouží si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka". Kdo zvíře opustí s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat, podléhá pokutě. Kdo najde opuštěné zvíře, má povinnost odevzdat je na obecním úřadě nebo v obecním útulku, je-li útulek zřízen. Obecní úřad má povinnost postarat se o takové zvíře po dobu půl roku. Utrácení toulavých zvířat po určité době, např. po uplynutí karantény, zákon mimo stanovené důvody usmrcení nedovoluje. Po uplynutí doby půl roku náleží péče o toulavá zvířata státu prostřednictvím okresního úřadu.


 1. Co dělat při nálezu uhynulého živočicha či opuštěného domácího zvířete?


   1. Nález uhynulého živočicha

Pokud na území obce naleznete uhynulého volně žijícího živočicha, vztahuje se na něj ustanovení zákona o veterinární péči (z. č. 166/1999 Sb. v platném znění), které stanoví, že není-li znám chovatel/vlastník uhynulého zvířete (volně žijící zvířata nemají žádného vlastníka!), nálezce kadaveru tuto skutečnost oznámí obci nebo přímo asanační firmě. Dle tohoto zákona je obec odpovědná za neškodné odstranění kadaverů a hradí vzniklé náklady. Obec může občanu podat informaci o umístění kafilerního boxu, kde občan může sám kadaver odložit.
V případě nálezu uhynulého domácího zvířete postupujte obdobně. Jakékoli uhynulé zvíře pomůže odstranit městská policie.
V případě nálezu uhynulého zvířete zařazeného do kategorie "zvěř" (vyhláška MZe č. 245/2002 Sb.) je povinen odstranit kadaver správce honitby. Zvěř je totiž v majetku mysliveckých sdružení a dle mysliveckého zákona je občan povinen ji odevzdat uživateli honitby. Oznámit mrtvou zvěr můžete i na obecním úřadu nebo policii.
Pokud se jedná o jednotlivé uhynulé ptáky menších rozměrů (holub, kos, sýkora apod.) na soukromých pozemcích, může je nálezce odstranit s použitím improvizovaných ochranných pomůcek (neporušený mikrotenový nebo igelitový sáček vhodného rozměru, gumové rukavice, dezinfekce - Chloramin, Savo aj.). Za bezpečné zneškodnění drobného kadaveru se považuje mimo jiné zakopání do země min. 80 cm hluboko, avšak v území, kde neohrozíte podzemní či povrchové vody.
Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy.
Pozor! Živočichové chránění zákonem na ochranu přírody a krajiny (z.č. 114/1992 Sb.) jsou dle § 50 jmenovaného zákona chráněni i mrtví!


Co dělat při nálezu mláďat v přírodě?

Každoročně se do záchranných stanic dostává mnoho mláďat zcela zbytečně, protože se jejich nálezci domnívají, že nalezli osiřelé mládě bez rodičů či ptáče vypadlé z hnízda. Často tomu tak ale není a mláďata přicházejí o péči svých rodičů zbytečně. Při nálezu zraněného nebo opuštěného volně žijícího zvířete je zapotřebí nejprve vše konzultovat s odborníky.
Na území hlavního města Prahy funguje pohotovostní nonstop linka 773 772 771, kde mohou lidé oznámit nález zraněného živočicha, a zároveň zde získají radu, jak se zachovat. Díky tomu se daří zabránit zbytečným odchytům zvířat. Pohotovostní linku provozuje Záchranná stanice hl.m. Prahy pro volně žijící živočichy. Ročně tu přijmou více než 3000 živočichů a je tak nejvytíženější ze všech stanic u nás. Sídlí v Jinonicích, funguje 365 dní v roce a její pracovníci se dvěma zásahovými auty vyjíždějí několikrát denně.

Nejčastěji se nyní do záchranných stanic dostávají mláďata ptáků - drobných pěvců, jako jsou kosi, drozdi, vrabci - a sovy: kalousi, puštíci.
Jedná se hlavně o mláďata, která hnízda opustila zcela dobrovolně v rámci svého přirozeného vývojového cyklu. Létat začnou až za pár dní, ale rodiče je i mimo hnízdo krmí. Tato mláďata pomoc člověka nepotřebují, což ovšem často lidé netuší a ve škodlivé snaze jim pomoci je sbírají.
U zajíců a srnčat platí to samé. Tedy nesbírat, pokud nejsou zraněná či zmateně nepobíhají po okolí. Pokud se jedná o nalezená veverčátka, ta se bez pomoci odborníků neobejdou. Malá mláďata se mimo hnízdo dostanou jen v případě, kdy je matka přenáší z jednoho hnízda do druhého, a může se stát, že je vyplašena a mládě upustí.

Co dělat v případě nálezu podezřelé návnady nebo uhynulých zvířat?
Na nic nesahejte! Nedotýkejte se návnady ani mrtvých zvířat, zabraňte v přístupu dětem a domácím zvířatům. Nepoškoďte stopy na místě nálezu (s ničím nehýbejte, nešlapte zbytečně okolo).
Vše zdokumentujte! Je-li to možné, vše vyfoťte, nafilmujte nebo alespoň nakreslete - detaily i celkovou situaci.
Volejte 158! Nález ohlaste Policii ČR na čísle 158, trvejte na výjezdu policie na místo. K odebrání návnady a mrtvých zvířat by měla policie přivolat Státní veterinární správu, ta zajistí i případný laboratorní rozbor. Volat Státní veterinární správu můžete případně i přímo. Při telefonickém hovoru na linku 158 je potřeba stručně popsat:

 • kdo volá

 • co oznamuje (trestný čin spočívající v položení otrávené návnady a otrávení ohrožených druhů zvířat)

 • kde k trestnému činu došlo (přesný popis místa, případně kde na policisty počkáte)

 • nutnost přivolat Státní veterinární správu k odebrání zvířat a zajištění laboratorního rozboru

Podle okolností je možno kontaktovat i příslušnou správu chráněné krajinné oblasti, odbor životního prostředí krajského úřadu (nebo jiný orgán ochrany přírody) a Českou inspekci životního prostředí.
V případě, kdy nehrozí nebezpečí z prodlení, sepište trestní oznámení písemně a zašlete jej na Okresní státní zastupitelství.
Informujte ČSO! V případě nálezu otráveného ptáka neprodleně informujte Českou společnost ornitologickou (ČSO), prostřednictvím formuláře nebo na čísle 605 578 746.
Zveřejněte vyřešený případ otravy! Po dohodě s vyšetřujícím orgánem (policie, ČIŽP) je vhodné o nálezu prokázaných otrav informovat redaktory místního tisku, rozhlasu a televize.


  1. Podezření z týrání

Podezření z týrání zvířat se ohlašuje na příslušnou veterinární správu, na obecní (obvodní, městský) úřad (odbor životního prostředí) či - zejména v akutním případě - na policii ČR. Oznámení můžete podat nejen písemně, ale i ústně. Je lepší, když uvedete své jméno a kontakt; mimo jiné se tak můžete dovědět, jak se daný případ vyvíjí. Úřady jsou však povinny zabývat se i anonymním oznámením. Odebrání týraného zvířete pak může nařídit obecní (obvodní, městský) úřad, a to pouze na návrh veterinární správy. Pokud jde o potrestání - v případě, že se jedná o přestupek - řeší jej obecní nebo městský úřad, v případě, že je věc posouzena jako trestný čin, postupuje se stejně jako u jiného trestného činu (soudní řízení atd.).

Co se považuje za týrání zvířete (podle zákona č.246/92 Sb.)
- Nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly.
- Omezovat výživu zvířete
- Omezovat pohyb nutný pro určitý druh zvířete, pokud by omezení způsobilo utrpení.
- Chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení.
- Provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířete (např. kupírování uší, ničení hlasivek... apod.).
- Zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání.
- Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře. (důvody k usmrcení naleznete ve zmiňovaném zákonu).
Jak postupovat krok za krokem
- Napsat si kontaktní údaje majitele týraného zvířete (bydliště, jméno, příjmení... apod.).
- Napsat si jakým způsobem k týrání dochází, jakých metod se užívá. Pokud jste byly svědkem přímo konkrétní situace, popište danou situaci i s časovými údaji
- Pořídit důkazy, pokud je to možné (fotografie, video... apod.).
- Ke všem písemným záznamům pořiďte kopie.
- Obrátit se na policii České republiky, městskou policii, krajský či obecní úřad, krajskou veterinární správu